O nás

 

Občianske združenie (ďalej len OZ) UP-Down syndrom vzniklo v apríli 2007 transformáciou zo svojpomocnej skupiny rodičov detí s Downovým syndrómom, ktorá pracovala už od roku 2002.

         Cieľom OZ je podpora a pomoc ľuďom s Downovým syndrómom prípadne s  iným mentálnym alebo telesným postihnutím v oblasti sociálnej a zdravotnej, v oblasti vzdelávania a uplatnenia na trhu práce a v oblasti integrácie a inklúzie.

 

OZ organizuje a podporuje kultúrne spoločenské, voľnočasové a iné podujatia. Zároveň prostredníctvom umeleckých aktivít (divadelné, tanečné, hudobné a pod.) zabezpečuje terapeutickú, výchovnú a vzdelávaciu činnosť.

 

OZ vytvára podmienky na vytvorenie chránených dielní a chráneného bývania, poskytuje poradenstvo, osvetovú činnosť, vzdelávanie a ďalšie služby samostatne, alebo v spolupráci s inými osobami, alebo organizáciami.

 

Pri plnení svojich cieľov komunikuje a spolupracuje s príslušnými orgánmi štátnej správy a samosprávy ako aj s inými organizáciami.

OZ združuje viac ako tridsiatku rodín, súčasťou ktorých sú deti s Downovým syndrómom vo veku niekoľkých mesiacov, deti mladšie aj staršie, dospievajúci aj dospelí. Počet členov OZ presiahol 80.

 

Hlavné aktivity občianskeho združenia sú zamerané najmä na :

. vzájomnú pomoc a spolupatričnosť rodičov detí s Downovým syndrómom a inými mentálnymi a telesnými postihnutiami v bežnom živote

. zabezpečovanie špecializovaných kurzov pre rodičov aj  deti podľa aktuálnej potreby

. organizovanie voľnočasových kultúrnych, športových a spoločenských podujatí a aktivít pre deti a rodičov

. aktívnu pomoc pri umiestňovaní detí s Downovým syndrómom do predškolských zariadení a škôl rôznych typov

. spoluprácu s dobrovoľníkmi.

 

 

Z hľadiska periodicity možno aktivity OZ rozdeliť nasledovne:

. pravidelné (detský divadelný súbor Divadlo Dúhadlo, rekondičné víkendy a pobyty, Pohybovanie, Dospievajú, Hravá angličtina)

. nepravidelné (tvorivé tématické integrované dielne, Škôločka v Hojdane, kurzy, odborné prednášky a semináre, aktívna spolupráca s vybranými materskými a základnými školami, konferencie a semináre)

 

Ak sa chcete stať členom nášho združenia, telefonicky alebo mailom nás kontaktujte.

 Prihlášku tiež nájdete tu OZ Up-Down syndrom – žiadosť o prijatie