Projekty 2007-2010

Divadlo Dúhadlo

Podpora detského divadelného súboru (Henkel Slovensko s.r.o.)

Lesným chodníčkom

Náučno – relaxačný víkend pre rodiny s dieťaťom s Downovým syndrómom, zameraný na spoznávanie a ochranu prírody (Johnson Controls International s.r.o.)

Služby komunitnej rehabilitácie pre rodiny so zdravotne postihnutým dieťaťom v Ružinove

UP – Down syndrom bol významným spolupartnerom pri realizácii tohto projektu, ktorý bol podporený grantom z Islandu, Lichtenštejnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu. Realizátorom projektu bola Agentúra špecializovaných služieb pre autistov a iné zdravotné postihnutia v Bratislave a medzi najvýznamnejšie aktivity patria:

  • Adaptačný predškolský program pre rodiny so zdravotne postihnutým dieťaťom predškolského veku, ktorého súčasťou je „Škôločka v Hojdane“
  • Integrované programy pre rodiny so zdravotne postihnutým dieťaťom predškolského a školského veku, ktorýchj súčasťou sú integrované tvorivé dielne, nácviky detského divadelného súboru Divadlo Dúhadlo a špecializované kurzy pre deti
  • Podpora svojpomocnej skupiny rodičov, ktorá obsahuje odborné prednášky na aktuálne témy, dôležité pre rodičov, finančné poradenstvo, cyklus rozhovorov s klinickou psychologičkou a špecializované kurzy pre rodičov

DS ako dielne sobotné

podpora voľnočasových aktivít detí a mládeže (v rámci grantovej schémy podporilo Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava)