Projekty 2011

Rekondičný víkend Hľadači pokladov

Relaxačno – rekondičný víkend, ktorého cieľom je hravou a nenásilnou formou v rámci voľnočasových aktivít rozvíjať životné schopnosti a zručnosti detí s Downovým syndrómom. Projekt, podporený Nadačným fondom ČSOB Finančnej skupiny v Nadácii Pontis, bude realizovaný v priebehu apríla 2012.

Opora 2011/2012

Grantový program pre mimovládne organizácie podporený Nadáciou SPP
Program zameraný na inštitucionálny rozvoj mimivládnych, neziskových organizácií (MNO), ktoré svojou činnosťou prispievajú k skvalitneniu života ľudí so znevýhodnením.

Cieľom projektu je poskytnúť členom nadštandardnú špeciálnopedagogickú a liečebno-pedagogickú starostlivosť vo forme odborných kurzov pre deti a rodičov.

Individuálne stretnutia

Indiv
Bazálna stimulácia, HANDLE, INPP, Metóda Sindelarovej, Metóda inštrumentálneho obohacovania R. Feuersteina – FIE. V prípade záujmu sa môžete prihlásiť – Bazálna stimulácia, HANDLE, INPP, Metóda Sindelarovej – Farkašová Janka, Metóda inštrumentálneho obohacovania R. Feuersteina – Mária Maťková.

Kurz sa začal realizovať od mesiaca január 2012. V súčasnosti ho navštevujú 4 deti.

Galéria tu : http://www.up-down.sk/fotky/feuerstein

Feuersteinovo inštrumentálne obohacovanie

Metóda, ktorá akceleruje naše myslenie, zvyšuje efektivitu učenia, naučí nás pracovať s chybou, prinesie radosť a kľud do našej práce, má motto:

“Nechajte ma chvíľku… , ja si to rozmyslím.”
Metóda prináša umenie vytvoriť si stratégiu riešenia úlohy, upevňuje sebadôveru, odstraňuje z našej práce impulzivitu a strach z chyby, rozvíja vyjadrovanie a rešpektovanie iného názoru a pomôže nám lepšie se orientovať vo vlastnom živote.
-rozvíja reč a kladie sa dôležitosť na dôraz
-podporuje sa u detí vnútorná motivácia k učeniu prostredníctvom slovnej formulácie: „nechajte ma chvíľku, ja si to rozmyslím.“
-jedinci sa majú naučiť reflektovať svoje myslenie a vhľad

KUPOZ

KUPOZProgram je zameraný na rozvoj pozornosti, slovnej zásoby, ďalších kognitívnych fukncií a prehĺbenie vzťahu rodič – dieťa. Je určený pre deti od 8 rokov. Ešte stále možnosť prihlásenia
Galéria tu : http://www.up-down.sk/fotky/kupoz
Ďalšia galéria : http://www.flickr.com/photos/hydrophotography/sets/72157630512672760/

Kurz masáží pre deti a bábätká

Kurz masáží pre deti a bábätká- realizovaný od novembra 2011 do januára 2012

masaze deti -nacvik na babikachKurz bol realizovaný pre členov OZ Up – Down syndróm v spolupráci s Centrom špeciálnopedagogického poradenstva pri šzš s MŠ Karpatská 1, BA (pod vedením špeciálneho a liečebného pedagóga Mgr. Janky Farkašovej, PhD.) s finančnou podporou nadácie SPP. Kurzu sa zúčastnilo 9 rodín (11 rodičov). Rodičia absolvovali 6 stretnutí (od 9.11.2011 do 10.1.2012) v celkovom trvaní 11 hodín, počas ktorých sa naučili pre koho sú masáže určené, ich prínos, či kontraindikácie, aké je vhodné prostredie na masáž, jednotlivé masážne techniky rôznych častí tela. Dozvedeli sa ja o vhodnom výbere masážneho oleja a o miešaní vôní a mnoho iných teoretických a praktických vedomostí a zručností. Masážne techniky si vyskúšali nielen na bábikách, ale aj na sebe, svojich deťoch, či partneroch.
Za možnosť zrealizovania kurzu ďakujeme pani riaditeľke ŠZŠ s MŠ a CŠPP na Karpatskej 1 v BA, PaedDr. Kataríne Brťkovej, za poskytnutie priestorov a nadácii SPP za finančnú podporu kurzu.
Viac fotiek nájdete tu:
http://www.up-down.sk/fotky/masaze/index.html

Balintovská skupina

– Metóda riešenia problémov rodičov, pomocou ktorej budeme predchádzať syndrómu vyhorenia. Stretnutia budú prebiehať 1x týždenne. Plánovaný začiatok v januári 2012 – niekoľko fotiek: http://www.up-down.sk/Balintovska/

Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B Eľkonina

elkonin– program je zameraný na rozvoj fonematického uvedomovania, ktoré je jednou zo základných schopností dôležitých pre rozvoj čítania a písania. Ide o schopnosť vedome narábať s hláskami, skladať z nich slová a spätne ich rozkladať, pomenovať prvú a poslednú hlásku v slove, ale aj ďalšie hlásky v správnom poradí.

Galeria:
http://www.flickr.com/photos/71756450@N08/sets/72157630512738264

Lyonská škola

– ide o pohybové stvárnenie abecedy, čo napomáha rozvoju reči, artikulácie a zároveň stimuluje centrálny nervový systém, čím sa podporuje jeho maturácia. plánovaný začiatok september 2012 – zmena možná

Kurz Yes We Can – Matematika pre deti s DS

yes we canNová metóda je založená na použití 10 prstov a má tu výhodu, že “matematická pomôcka” je vždy k dispozící.
Špecifická mobilizácia obidvoch mozgových hemisfér – vyvolaná zamestnávaním obidvoch rúk – uľahčuje osvojiť si matematické schopnosti a podporuje ich “uchovanie si” v dlhodobej pamäti.
Kurz bol realizovaný v novembri a decembri 2011.

Kurz matematiky YWC bol realizovaný pre členov OZ Up Down syndróm s finančnou podporou nadácie SPP. Kurzu sa zúčastnili 4 deti. Vždy v doprovode rodiča , ktorý bol zo začiatku na hodine. Trvanie jednej hodiny bolo 45 min pri striedaní tempa podľa možností dieťaťa. Kurz trval (od 16.11.2011 do 6.1.2012) v celkovom trvaní 20 hodín ( 4 x 45 min/ dieťa ). Nová metóda je založená na použití 10 prstov a má tu výhodu, že “matematická pomôcka” je vždy k dispozícií. Špecifická mobilizácia obidvoch mozgových hemisfér – vyvolaná zamestnávaním obidvoch rúk – uľahčuje osvojiť si matematické schopnosti a podporuje ich “uchovanie si” v dlhodobej pamäti.

Prínos pre deti nadobudla pravo-ľavá orientácia pri počítaní, na ktorú deti nie sú z bežného počítania na prstoch zvyknuté. Zrýchlenie počítania, uvedomenie si pojmu množstvo, orientácia v priestore. Predmatematické hry zamerané hlavne na orientáciu v priestore a čase, ktorá je u detí s DS veľmi zanedbaná.

Nová metóda zaujala najmä rodičov, vďaka hravému spôsobu počítania ,kedy vnímali a často sa pýtali aj toto je matematika? :) A práve v predmatematických hrách pre deti predškolského veku vidím veľký potenciál. Nielen pre deti s DS, ale pre deti s rôznym problémom , alebo postihnutím.

Certifikovaný lektor Yes We Can, Matematika pre deti s Downovým syndrómom
Mária Maťková

Viac fotiek nájdete tu:
http://www.up-down.sk/fotky/yes we can/yeswecan/index.html

Divadlo Dúhadlo – premiérové predstavenie hry Cirkus Prečolebo

Podpora propagácie premiérového predstavenia (Fond Citibank, založený v Komunitnej nadácii Bratislava, zakladateľom fondu je spoločnosť Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky)