Divadlo dúhadlo

Divadlo Dúhadlo – ako, prečo a kedy vzniklo

Divadlo Dúhadlo vzniklo v roku 2006 z podnetu Damiana Vizára,  vtedajšieho šéfredaktora časopisu Slnečnica (časopis Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku), ktorý inicioval vznik tvorivého divadelného priestoru pre deti s mentálnym znevýhodnením.

Koordinátorkou projektu Divadlo Dúhadlo je Mária Gábrišová (kontakt: 0903 243 440, maska@cihabo.sk), stretnutia sú pripravované a vedené dramatoterapeutmi Luciou Kráľovičovou a Erikom Forgáčom, organizačne a technicky nácviky a predstavenia zabezpečuje Milota Milánová. Aktívnymi  a neodmysliteľnými  spolupracovníkmi sú dobrovoľníci. Výtvarné návrhy a propagačné materiály Divadla Dúhadlo sú vždy originálne a sú zabezpečené externe. Pri realizácii predstavení sú výdatnými pomocníkmi aj rodičia, súrodenci a ostatní rodinní príslušníci.

 

Ciele projektu detského divadelného súboru Divadlo Dúhadlo

            V skratke možno tieto ciele pomenovať nasledovne:

. budovanie a  rozvoj životných zručností, potrebných pre plnohodnotný život a uľahčujúci proces integrácie u mentálne znevýhodnených detí, konkrétne u detí s diagnózou Downov syndróm, formou dramatickej a dramatoterapeutickej výchovy, pretože hravo a včasne rozvinuté  životné zručnosti a schopnosti týchto detí sú veľmi dobrým a dôležitým predpokladom pre neskorší zdarný rozvoj osobnostných, životných a pracovných zručností a návykov dospelých mentálne znevýhodnených ľudí.

V priebehu realizácie popisovaného projektu je rozvíjaná najmä komunikácia, ktorá je podstatnou a najdôležitejšou súčasťou nášho života a u detí s Downovým syndrómom má svoje typické fyzické či kognitívne charakteristiky – spomalený vývin reči a jazyka, takže dôraz je kladený okrem iného hlavne na rozvoj neverbálnej formy komunikácie (vyjadrovanie prostredníctvom gestikulácie, mimiky, pohybu, tanca a pantomímy), pozornosť, koncentrácia, spolupráca,  motorika (jemná a hrubá), odvaha, zodpovednosť, kreativita, pamäť a iné.

. prehĺbenie  zapojenia rodičov a  súrodencov mentálne znevýhodnených detí do spoločných tvorivých aktivít

. zapojenie dobrovoľníkov do spoločných tvorivých aktivít s mentálne znevýhodnenými deťmi

. prirodzená integrácia detí s diagnózou Downov syndróm do skupiny vekovo rôznorodých detí a mladých ľudí

. vytvorenie prirodzeného terapeutického prostredia pre deti s diagnózou Downov syndróm pri zistení ďalších špecifických problémov a situácií (napr. poruchy pozornosti, problémy v sociokomunikácii a pod.), ktoré následne môžu robiť  problémy napr. v školskom prostredí.        Cieľom a motiváciou práce Divadla Dúhadlo  je presvedčenie, že divadelná tvorba je pre deti (ľudí s Downovým syndrómom) i cestou budúcnosti. Divadlo chce vytvárať priestor, aby boli pripravení neskôr ako dospelí ľudia s DS pracovať v chránenej dielni, ktorá bude zameraná na divadelné projekty a budú mať tak zabezpečené plnohodnotné miesto v spoločnosti.

 

Cieľová skupina

Primárna cieľová skupina súboru Divadlo Dúhadlo je tvorená  dvoma skupinami detí:

. „malkáči“.  

. – deti vo veku 5 – 8 rokov, sú to deti s DS aj deti zdravé (najmä z Materského centra Hojdana), deti vo veku 10 – 18 rokov a mládežníci (18 a viac), pričom druhá a tretia spomínaná skupina sú tzv. veľkáči.

 

Sekundárne je detský divadelný súbor určený aj pre intaktných súrodencov vo veku 7 – 16 rokov.

 

 

Cieľová skupina je tvorená prevažne deťmi s mentálnym znevýhodnením (diagnóza Downov syndróm), pričom „pod pojmom mentálneho znevýhodnenia sa vo všeobecnosti rozumie oneskorený alebo poškodený všeobecný normálny vývin dieťaťa a to po stránke rozumovej (celkové zníženie intelektových schopností, t.j. stav, ktorý vzniká v priebehu vývoja jedinca a je obvykle sprevádzaný poruchami adaptácie, t.j. nižšou schopnosťou orientovať sa v životnom prostredí), po stránke pohybovej (spomalený vývin fyzických a psychomotorických schopností), po stránke zmyslovej aj z hľadiska celkového správania (poruchy spoločenských kontaktov, zaostávanie v nadväzovaní sociálnych interakcií, poruchy správania)“. (Zdroj: Šustrová, 2004).

Títo „človiečikovia“, trvalo závislí na pomoci iných ľudí, či už rodičov, ošetrovateľov, opatrovateľov  alebo asistentov, sú napriek tomu (alebo práve vďaka tomu) nesmierne citliví, svoj cit vedia vyjadriť,  majú snahu sa prejaviť a  učiť a cítia, či je ich správanie prijateľné alebo nie.

 

Úspešné aktivity Divadla Dúhadlo

Projekt dramatoterapeutickej práce s deťmi bol v roku 2006  pod názvom „Malí herci“ podporený Nadáciou pre deti Slovenska a  a.s. Tipos v rámci Grantového programu Stierame rozdiely.

Od marca 2008 do marca 2010 bolo občianske združenie UP-Down syndrom a detský divadelný súbor Divadlo Dúhadlo súčasťou projektu „Služby komunitnej rehabilitácie pre rodiny so zdravotne postihnutým dieťaťom v Ružinove“, ktorý realizovala Agentúra špecializovaných služieb pre autistov a iné zdravotné postihnutia v Bratislave a združenie bolo spolurealizátorom.

 

V júni 2007 Divadlo Dúhadlo absolvovalo vôbec prvú premiéru vo svojej  histórii, keď vystúpilo s pôvodnou autorskou hrou Lucie Zaťkovej (dnes už Kralovičovej) „Hra na divadlo“. Vystúpenia sa konali v priestoroch Základnej umeleckej školy Jána Kresáka na Sekurisovej ulici v Bratislave.

 

V júni 2009 sa konala premiéra predstavenia „Stvorenie? Stvorenie“ – autorskej hry Lucie Kralovičovej a Erika Forgáča. Vystúpenia sa konali opäť v priestoroch vyššie spomínanej ZUŠ.

 

V júni 2010 sa uskutočnilo ďalšie z premiérových predstavení detského divadelného súboru Divadlo Dúhadlo, ktoré sa tentokrát predstavilo s inovovanou rozprávkou „Kozliatka a vlk“. Predstavenie sa uskutočnilo v Nultom priestore A4 na Námestí SNP č.14 v Bratislave.

 

Pri príležitosti 5.výročia vzniku detského divadelného súboru Divadlo Dúhadlo sa v roku 2011 uskutočnilo premiérové predstavenie autorskej hry Lucie Kralovičovej a Erika Forgáča „Cirkus Prečolebo“ v bratislavskom divadle Aréna, reprízové predstavenia v priestoroch Divadla Pod kostolom Sv.Vincenta de Paul v Ružinove.

V roku 2012 Divadlo Dúhadlo nemalo premiérové vystúpenie, zato v tomto „plodnom“ roku zrealizovalo vystúpenia s už naštudovanými hrami (marec 2012 – vystúpenie pri príležitosti 90. Výročia založenia Špeciálnej základnej školy s Materskou školou na Karpatskej ulici v Bratislave, október 2012 – vystúpenie v rámci Liečebno-pedagogickej konferencie), vystúpenie pre verejnosť (jún 2012 – vystúpenie v Camel klube v Karlovej Vsi), zúčastnilo  sa na  festivaloch a prehliadkach ( marec 2012 – úspešná účasť na festivale Damiána Vizára – Festival ľudí s mentálnym postihnutím a so skúsenosťou s psychickým ochorením, ich priaznivcov a pracovníkov s nimi, marec 2012 –  účasť na Krajskej prehliadke detskej dramatickej tvorivosti Stretnutie s malou Táliou v Senci, tejto prehliadky sa súbor úspešne zúčastňuje každý rok).

V roku 2013 sa Divadlo Dúhadlo zúčastnilo vystúpenia v rámci vernisáže výstavy k Svetovému dňu Downovho syndrómu v priestoroch obchodného centra Eurovea, vystúpenia v rámci aktivity „Pele – mele alebo Z každého rožka troška“ a vystupovalo aj pri príležitosti medzinárodnej konferencie „Zdravotné a sociálne problémy ľudí s Downovým syndrómom“, ktorú organizovala Ambulancia Downovho syndrómu v Bratislave.

V roku 2014 sa detský divadelný súbor Divadlo Dúhadlo predstavil opäť s premiérovou autorskou hrou „Všetci sme na jednej lodi“ v priestoroch V-Klubu Národného osvetového centra v Bratislave, hra bola opäť viackrát úspešne reprízovaná.

A v roku 2016 bola v priestoroch Domu kultúry Cultus – Ružinov odpremiérovaná pri príležitosti 10. výročia vzniku detského divadelného súboru Divadlo Dúhadlo autorská hra „Vec: Žiadosť o prijatie“, ktorá sa už posúva z roviny „detských“ tém a dotýka sa otázky integrácie menšín do spoločnosti.

V marci roku 2017 sa Divadlo Dúhadlo s poslednou premiérovou hrou zúčastnilo krajskej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti „Stretnutie s malou Táliou“ v Senci – krásne 3. miesto.

V apríli 2018 sa Divadlo Dúhadlo predstavilo na 4. ročníku Festivalu rozmanitosti pri príležitosti Dňa Downovho syndrómu a Dňa povedomia o autizme – Podaj mi ruku a môžeme ísť spolu – v Piešťanoch. V máji  divadelný súbor s hrou „Vec: Židosť o prijatie“ hosťoval v Dome kultúry v bratislavskej Dúbravke.

 

V roku 2020 je plánovaná premiéra v poradí už siedmej pôvodnej autorskej hry…